Meilleure interprétation masculine


Manfred Liechti (Peter K.)

dans «Peter K. – Alleine gegen den Staat» de Laurent Wyss

Michael Neuenschwander (Heinrich Zwygart)

dans «A forgotten man» de Laurent Nègre

Simon Wisler (Marco)

dans «Drii Winter» de Michael Koch