Best Actor


Urs Jucker/ Der Frosch

Urs Jucker

in «Der Frosch» by Jann Preuss
Max Simonischek/ Die göttliche Ordnung

Max Simonischek

in «Die göttliche Ordnung» by Petra Volpe
Bruno Ganz/Un Juif pour l'exemple 02

Bruno Ganz

in «Un Juif pour l'exemple» by Jacob Berger