Lika Nüssli

© BAK / Julien Chavaillaz

Lika Nüssli

Premi svizzer da litteratura 2023

Ella è naschida l'onn 1973 e creschida si a Gossau. Suenter sia scolaziun sco designra da textil a Herisau ha ella studegià illustraziun a la Scola auta da design ed art a Lucerna.

Ella è co-editura dal magazin da comics Strapazin ed ha publitgà plirs cudeschs da maletgs e novellas graficas.

© BAK / Julien Chavaillaz

Starkes Ding

Urgent e cun gronda attractivitad – la novella grafica da Lika Nüssli, ch'è linguisticamain cumplexa e plain d'expressiuns visualas, tira las lecturas ed ils lecturs viaden en in chapitel stgir da l'istorgia sociala svizra: ils uffants plazzads. Quai è l'istorgia da ses agen bab che l'onn 1949 ha stuì schaschinar en la vegliadetgna da 12 onns per 50 raps per di tar in pur ester. Ina istorgia da violenza e d'abus, ma er d'umor bufatg e qua e là da fortuna. A Lika Nüssli gartegi – cun emprests da la pictura d’alpegiada – da transportar in mund puril passà cun ses usits e cun sia lingua en il preschent. Virtuosamain collia ella il text ed il maletg ad in raquint cun ferma resonanza: L'istorgia dals uffants plazzads n'è anc ditg betg raquintada a fin.


Edition Moderne,  2022